HANABI

Hãy cùng nhau kết hợp sức mạnh để tạo ra những ngọn lửa đẹp đẽ!!


HANABI
2-5người / 25phút / BEST1-1

Hãy cùng nhau kết hợp sức mạnh để tạo ra những ngọn lửa đẹp đẽ!!

Mục tiêu của chúng ta là xếp 5 bộ bài từ bộ bài số 1 đến 5 theo thứ tự.

*Đề nghị chơi với 3 người trở lên*


mục lục

[1]Phần cấu thành

[2]Chuẩn bị trò chơi

[3]Tiến trình trò chơi

[4]Tính điểm


Phần cấu thành


Mỗi màu trắng, xanh dương, vàng, đỏ, xanh dương có 10 tấm

Thẻ số 1 có 3 tấm
Thẻ số 2 có 2 tấm
Thẻ số 3 có 2 tấm
Thẻ số 4 có 2 tấm
Thẻ số 5 có 1 tấm
Thẻ joker từ số 1 đến số 5, mỗi loại có 1 tấm


3 thẻ đỏ, 8 thẻ xanh


Chuẩn bị trò chơi


Xáo bài và chia mỗi người 5 thẻ, sau đó đặt các thẻ xanh vào trong hộp và để các thẻ đỏ ở ngoài. (Các thẻ mà bạn nhận được không được nhìn thấy.)


Tiến trình trò chơi
Bạn có thể chọn một trong ba hành động để thực hiện.

1. Cung cấp một thông tin cho một người
(Hành động này không thể thực hiện nếu không có thẻ xanh trong hộp)


1. Di chuyển 1 thẻ xanh ra khỏi hộp.
2. Chỉ định 1 người chơi và thông báo màu sắc hoặc số của thẻ mà người chơi đó đang giữ.

(Ví dụ)


3. Khi cung cấp thông tin về màu sắc hoặc số, bạn phải đề cập đến tất cả các thẻ tương ứng.
: Số 3 ở bên trái nhất X
: Có 2 thẻ số 3 O
: Có 2 thẻ joker O

2. Bỏ thẻ


Trong số các thẻ đang cầm, công khai bỏ một thẻ và lấy một thẻ mới.
(Lúc này bạn sẽ biết đó là thẻ gì.)
Sau đó, đưa một thẻ xanh từ ngoài hộp trở lại vào trong hộp.

3. Đăng ký 1 thẻ
Trong số các thẻ đang cầm, đặt 1 thẻ xuống giữa và thực hiện pháo hoa.
1. Điều kiện thành công
Màu sắc đó không có trên bàn và là thẻ số 1 thì thành công
Nếu màu sắc đó đã có trên bàn và thẻ có số tiếp theo theo thứ tự tăng dần thì thành công
2. Điều kiện thất bại
Tất cả các trường hợp khác ngoài điều kiện thành công đều thất bại.
Nếu thất bại, đặt 1 thẻ đỏ vào trong hộp.
3. Nếu thành công đặt thẻ số 5, đặt 1 thẻ xanh vào trong hộp.
4. Lấy 1 thẻ mới từ chồng thẻ.


<Kết thúc trò chơi>
1. Nếu 3 thẻ đỏ được đưa vào trong hộp, trò chơi kết thúc ngay lập tức với điểm cuối cùng là 0 điểm.
2. Nếu lấy thẻ cuối cùng từ chồng thẻ, mỗi người chơi, bao gồm cả người lấy thẻ, sẽ thực hiện thêm một lượt nữa và trò chơi sẽ kết thúc.


Tính điểm
3. Nếu đạt được 30 điểm (điểm tối đa), trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức tại thời điểm đó.